„Testuj X Ultra przez 90 dni. 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy”

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ

„Testuj X Ultra przez 90 dni. 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy”

– Oclean.pl –

1.Postanowienia ogólne
2. Promocja
3. Termin i miejsce Promocji
4. Uczestnicy Promocji
5. Zasady Promocji
6. Reklamacje
7. Dane osobowe
8. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej, prowadzonej pod nazwą „Testuj X Ultra przez 90 dni. 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy”, polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi Promocji zwrotu w terminie 90 dni od daty nabycia, zakupionej w Punkcie Sprzedaży, w Czasie Trwania Promocji nowej szczoteczki sonicznej objętej Promocją, wraz ze zwrotem ceny jej zakupu Uczestnikowi Promocji (“Promocja”).
 2. Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.
 3. Organizatorem Promocji jest Brandbook Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 38706825100000 („Organizator”).
 4. Organizator odpowiedzialny jest za obsługę Promocji, w szczególności za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Promocji oraz dokonywanie zwrotów części ceny Uczestnikom Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 1. Promocja
 1. Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom produktu uczestniczącego w Promocji pełnego zadowolenia z decyzji o jego wybraniu. W tym celu Nabywca ma możliwość wypróbowania (przetestowania) produktu przez okres wskazany w Regulaminie. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktu Nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).
 1. Termin i miejsce Promocji
 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Promocją objęte są oficjalne punkty sprzedaży produktów marki Oclean, tj.:

posiadające w swojej ofercie produkty objęte Promocją („Punkt Sprzedaży”).

3. Promocja trwa od 26.03.2024 godziny 00:00 (a w przypadku sklepu internetowego oclean.pl oraz oficjalnego sklepu Oclean na Allegro od 22.03.2024 godziny 12:00) do 31.05.2024 godziny 23:59. Termin składania wniosków o zwrot środków upływa 90 dni po zakończeniu promocji tj. 29.08.2024 o godzinie 23:59.

 

 1. Uczestnicy Promocji
 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uczestnikami Promocji („Uczestnik” lub „Nabywca”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, będące:

A) Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
lub
B) osobami fizycznymi zawierającymi ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, ujawnionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy („Przedsiębiorca uprzywilejowany”)

2.Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 1. W Promocji nie mogą brać udziału:
  A) osoby prawne,
  B) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  C) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące zakupu produktu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą posiadającą dla nich charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, ujawnionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  D) podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.
 1. Zasady Promocji
 1. Promocją objęte są produkty z serii Oclean X Ultra („Produkt Promocyjny”), we wszystkich konfiguracjach zestawów. Warunkiem wzięcia udziału jest zakup szczoteczki sonicznej z serii Oclean X Ultra.
 2. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z Produktów Promocyjnych. Promocją objęty jest wyłącznie Produkt Promocyjny fabrycznie nowy, zakupiony przez Nabywców w Czasie Trwania Promocji w Punktach Sprzedaży wskazanych w Regulaminie.
 3. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego Produktu Promocyjnego, Nabywca może zwrócić go za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres:

Brandbook Services sp. z o.o. s.k.
Dział Reklamacji
Ogrodowa 1
32-400 Myślenice

z dopiskiem „Testuj X Ultra przez 90 dni. 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy”.

4. Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest w ciągu 90 dni od daty zakupu. O zachowaniu terminu do zwrotu Produktu decyduje data wpływu przesyłki na adres wskazany w ust.3.

5. Wszelkie koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności, do której dokonania będzie zobowiązany adresat nie będą akceptowane.

6. Zwrot Produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia wszystkich poniższych warunków:

A) Przesłanie Produktu w sposób i z zachowaniem terminu określonych w niniejszym Regulaminie. Zwracany Produkt powinien być czysty, niezniszczony, nieuszkodzony, przesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi elementami wyposażenia oryginalnie zakupionego Produktu.  Oclean uzna zwrot, w ramach niniejszej promocji, jedynie wówczas, gdy Konsument zwróci wszystkie otrzymane produkty w ramach zestawu. Zwrot niekompletnego zestawu nie będzie rozpatrywany w ramach zwrotu promocyjnego, o czym konsument zostanie powiadomiony. W przypadku nadesłania przez konsumenta brakujących elementów, Oclean uzna zwrot za odesłany w terminie

B) Przekazanie wraz z Produktem oryginalnego dowodu zakupu Produktu – paragonu lub faktury zawierającego w szczególności unikalny numer dokumentu, określenie zakupionego Produktu oraz cenę zakupu brutto. Jako dowód zakupu nie będą uznawane potwierdzenia dokonania płatności (druki KP, potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, etc.), faktury pro forma czy też dokumenty wydania/dostawy towaru.

C) Przekazanie wraz z Produktem wskazanych poniżej danych:

–  data zakupu zgodna z dowodem zakupu,

– przyczyna zwrotu Produktu,

– imię i nazwisko oraz dokładny adres pocztowy Nabywcy,

– numer rachunku bankowego Nabywcy, na który ma być dokonany przelew ze zwrotem należności.

Dane te powinny być przekazane na specjalnym formularzu (dalej: „Formularz Zwrotu”) dostępnym w punktach sprzedaży, prowadzących sprzedaż Produktów objętych Promocją oraz do pobrania ze strony internetowej https://oclean.pl/regulamin-sklepu-internetowego/  lub zostać przepisane przez uczestnika na kartce wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacją. Wzór Formularza Zwrotu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Organizator zwraca Nabywcy kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na dowodzie zakupu w terminie 90 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia spełniającego wymogi określone w Regulaminie. Zwrot następuje przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy („Zwrot”).

Cena brutto oznacza cenę po uwzględnieniu wszystkich udzielonych nabywcy przez sprzedawcę Produktu upustów i obniżek cen (rabatów) z jakiegokolwiek tytułu w momencie jego zakupu lub po jego dokonaniu.

8. Uprawnienie Nabywcy do Zwrotu Produktu w ramach Promocji nie dotyczy Produktów, co, do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady powstałe po dokonaniu ich zakupu w szczególności wynikłe na skutek:

 • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania bądź przechowywania;
 • niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;
 • ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
 • użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

9. W razie przesłania Produktu dotkniętego wadami określonymi powyżej lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach Regulaminu, Produkt będzie odesłany zwrotnie Nabywcy na jego koszt wraz z przesłanymi przez Nabywcę oryginałami dowodów zakupu, dotyczy to w szczególności Produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez dowodu zakupu.

10. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego, odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do Produktu Promocyjnego oraz w stosunku do Zwrotu, a Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Zwrotu.

 

 1. Reklamacje
 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji i nie później niż w ciągu 90 dni od dnia zakończenia Promocji za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika Akcji (do korespondencji) lub adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej należy przesyłać na adres Organizatora:

Brandbook Services sp. z o.o. s.k.
Dział Reklamacji
Ogrodowa 1
32-400 Myślenice,

z dopiskiem: Reklamacja „Testuj X Ultra przez 90 dni. 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy”.

5. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: [email protected], z tematem wiadomości: „Testuj X Ultra przez 90 dni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”.

6. O zachowaniu terminu do wniesienia Reklamacji decyduje data wpływu Reklamacji na adres wskazany w ust.4, natomiast w przypadku zgłoszenia Reklamacji za pomocą poczty elektronicznej – data wysłania e-maila na adres poczty elektronicznej Organizatora.

7. Upływ terminu do zgłoszenia reklamacji nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.

8. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w Reklamacji– w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania Reklamacji emailem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

9. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Dane osobowe
 1. [Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora: Brandbook Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 38706825100000
 2. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez Organizatora działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostaną podane, Organizator nie będzie w stanie w pełni wykonać działań opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. [Podstawa przetwarzania] Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych), zwanym dalej „RODO”.
 4. [Cel przetwarzania] Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Promocji w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie z Uczestnikiem umowy o uczestnictwo w Promocji i jej wykonanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności:

a) weryfikacja czy spełnione zostały warunki udziału Uczestnika w Promocji;

b) przyjmowanie, rozpatrywanie i odpowiadanie na Reklamacje składane przez Uczestnika;

d) wykonanie innych praw i obowiązków

spoczywających na Organizatorze w związku z zawarciem z Uczestnikiem umowy o jego uczestnictwo w Promocji

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Promocji, jaka zawierana jest przez Organizatora z Uczestnikiem w chwili przystąpienia Uczestnika do Promocji i akceptacji jej Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Komunikacja z Uczestnikiem w sprawach związanych z Promocją, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez Uczestnika do Organizatora Promocji.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwo w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie komunikacji wykraczającej poza wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest komunikacja z Uczestnikiem w sprawach związanych z Promocją i jej zasadami, w tym udzielanie niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz pomocy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podejmowanie przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Promocji, w tym z jego działaniami, zaniechaniami lub podnoszonymi roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie

uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu Promocji przez Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Wykonywanie przez Organizatora czynności o charakterze rozliczeniowym, rachunkowym i księgowym

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 1. [Odbiorcy danych] Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestnika następującym podmiotom:

A) usługodawcom, którzy na podstawie umów zawartych z Organizatorem świadczą na jego rzecz określone usługi powiązane z przeprowadzeniem Promocji, których wykonanie wiąże się z koniecznością dostępu i przetwarzania danych osobowych Uczestników, dostawcom usług informatycznych, audytowych, prawnych;

B) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.urząd skarbowy, policja, sąd).

6. [Okres przetwarzania] Dane osobowe Uczestników zbierane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji przechowywane będą do czasu zakończenia Promocji, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to danych osobowych:

A) przetwarzanych w związku z reklamacjami złożonymi przez Uczestników lub w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed innymi roszczeniami – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane przez Organizatora do czasu przedawnień tych roszczeń;

B) przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków ciążących na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Organizatora przez czas niezbędny do wypełnienia tych obowiązków.

7. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Uczestnikom przysługuje prawo do:

A) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych;

B) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

C) żądania usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

D) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;

E) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu;

F) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

G) złożenia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Stawki 2, 00- 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

H) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Organizatora.

 

8. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin.
 2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
 3. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Oclean będą udzielane pod numerem infolinii Oclean: +48 574 977 780, +48 730 333 926 lub +48 534 418 074 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00).
 4. Przystąpienie do Promocji jest warunkowane zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach rejestracji udziału w Promocji.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie internetowej pod adresem: https://oclean.pl/, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji.
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Testuj X Ultra przez 90 dni. 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy”

Formularz Zwrotu Produktu Promocyjnego w promocji

„Testuj X Ultra przez 90 dni. 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy”

Pola oznaczone gwiazdką „*” są obowiązkowe i niezbędne do udziału w Promocji. Pozostałe dane osobowe są dobrowolne. Prosimy o czytelne wypełnianie DRUKOWANYMI literami. Zgłoszenia niepełne lub wypełnione w sposób nieczytelny nie wezmą udziału w Promocji.

Data zakupu (jak na dowodzie zakupu)*_______________

Symbol produktu* _______________

Przyczyna zwrotu produktu*

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Imię i nazwisko (właściciel rachunku bankowego)*

_____________________________________________________________________

Mail*:_____________________________________________

Telefon*: ________________________

Nr rachunku bankowego*: ________________________

 

Oświadczenia Uczestnika Promocji*

Proszę oznaczyć znakiem “X” w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie podpisać się w odpowiednim miejscu. Brak oznaczenia wszystkich pól skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia.

[  ] * Zgłaszam swój udział w Promocji „Testuj X Ultra przez 90 dni. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy” (Promocja)*

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Promocji i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do formularza dołączam wymagane Regulaminem: produkt w oryginalnym opakowaniu z kompletem akcesoriów oraz oryginalny dowód zakupu produktu.

[  ] * Wyrażam Brandbook Services sp. Z o.o sp.k. zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.[1]

[  ]* Wyrażam Brandbook Services sp. Z o.o sp.k. zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji promocji.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

A) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,

B) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

C) żądania usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

D) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,

E) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,

F) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do organizatora Promocji na adres:

Data* ________ Podpis* _____________________

 

Wypełniony formularz wraz z produktem w oryginalnym opakowaniu oraz oryginalnym dowodem zakupu prosimy wysłać na adres:

Brandbook Services sp. z o.o. s.k.

Dział Reklamacji

 1. Ogrodowa 1

32-400 Myślenice,

z dopiskiem: „Testuj X Ultra przez 90 dni. 100% satysfakcji albo zwrot pieniędzy”.

 

[1] Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:„RODO”) niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych, podanych w poniższym formularzu jest Brandbook Services sp. z o.o sp.k.  z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa,