Regulamin promocji „-10% na wszystkie końcówki”

Spis treści

Regulamin promocji „-10% na wszystkie końcówki”

I. Organizator i czas trwania

 1. Podmioty organizujące akcję promocyjną
 2. Czas trwania akcji promocyjnej

II. Warunki i zasady Promocji

 1. Uczestnik promocji
 2. Warunki przystąpienia do promocji
 3. Rabat
 4. Jednorazowość
 5. Miejsce zastosowania rabatu
 6. Okres ważności rabatu
 7. Niepołączalność
 8. Uprawnienie Organizatora do zmiany Regulaminu

III. Zwroty i reklamacje

 1. Przedmiot reklamacji
 2. Sposób zgłaszania reklamacji
 3. Treść reklamacji
 4. Nieważne reklamacje
 5. Termin rozpatrywania reklamacji
 6. Zwrot towaru
 7. Warunki zwrotu towaru
 8. Stosunek uprawnień wynikających z Regulaminu do innych uprawnień

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych
 3. Cele przetwarzania danych osobowych
 4. Uprawnienia Uczestnika
 5. Pozostałe informacje z zakresu danych osobowych

V. Postanowienia końcowe

 1. Dostępność regulaminu
 2. Oświadczenie Uczestnika

 

Regulamin promocji „-10% na wszystkie końcówki

I. Organizator i czas trwania

1. Podmioty organizujące akcję promocyjną

Podmiotem organizującym akcji promocyjnej „-10% na wszystkie końcówki” (dalej:„Promocja”) BRANDBOOK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 387068251 adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu: + (48) 534 418 074 (dalej: „Organizator”) oraz inne podmioty, które przystąpiły do Promocji (dalej „Współorganizatorzy”), przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Współorganizatorem jest zawsze podmiot, u którego Uczestnik nabył produkt.

2. Czas trwania akcji promocyjnej

Promocja trwać będzie od dnia 18.05.2023 r. od godziny 15:00 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) do odwołania.

II. Warunki i zasady Promocji

1. Uczestnik promocji

W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, za konsumenta zgodnie z uregulowaniami k.c. uważa się również osobę fizyczną, o której mowa w art. 3855 k.c. (dalej: „Uczestnika”).

2. Warunki przystąpienia do promocji

Uczestnik bierze udział w Promocji poprzez zakupienie wybranego produktu oferowanego przez Organizatora oraz wyrażenie zgody na przesyłanie informacji marketingowych.

3. Rabat

Uczestnik otrzymuje rabat -10% na wszystkie produkty oferowane przez Organizatora. Organizator udostępnia Uczestnikowi kod rabatowy uprawniający go do rabatu.

4. Jednorazowość

Uczestnik może skorzystać z udzielonego rabatu jedynie jednorazowo, jedynie przy jednych zakupach.

5. Miejsce zastosowania rabatu

Rabat można wykorzystać wyłącznie poprzez zakup produktów oferowanych przez Organizatora na portalu oclean.pl

6. Okres ważności rabatu

Rabat można wykorzystać w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

7.  Niepołączalność

Udzielony rabat nie może być łączony z innymi promocjami i rabatami.

8. Uprawnienie Organizatora do zmiany Regulaminu

Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

III. Zwroty i reklamacje

1. Przedmiot reklamacji

Przedmiotem reklamacji może być sposób prowadzenia Promocji oraz inne kwestie mogące zakłócać lub utrudniać Promocji.

2. Sposób zgłaszania reklamacji w zakresie warunków promocji

Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji oraz innych kwestii mogących zakłócać lub utrudniać przeprowadzenie Promocji,  Uczestnicy chcący dokonać reklamacji winni zgłaszać drogą mailową na adres [email protected] lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Rabat -10%” przez czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją oraz nie później niż 14 dni od zakończenia trwania Promocji.

3. Treść reklamacji

Aby reklamacja mogła zostać uwzględniona powinna ona zawierać wymienione dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, oraz  opis i powód reklamacji i żądanie Uczestnika.

4. Nieważne reklamacje

Reklamacje złożone przez Uczestnika  po terminie o, którym mowa w ust. 2  lub w wypadku gdy nie zawierały wymaganych informacji nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację lub datę wysłania wiadomości z  poczty elektronicznej.

5. Termin rozpatrywania reklamacji

Wszelkie reklamacje zgłoszone zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 2 tegoż rozdziału będą rozpatrywane w terminie niezwłoczności, jednakże Organizator zapewnia, że nie nastąpi to później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustalonego zgodnie z ust. 3 tegoż rozdziału.

6.  Zwrot towaru

Wszelkie zwroty dokonywane mogą być zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), niniejszy regulamin nie ogranicza praw uczestnika wynikających z ustawy. W szczególności konsument może dokonać odstąpienia od umowy  w terminie 14 dni, co jest ograniczone przypadkiem, o którym mowa w ust. 7 tegoż rozdziału.

7. Warunki zwrotu towaru

Wszelkie zwroty mogą być dokonywane, jeżeli nie uchybiają one wyjątkom od uprawnień konsumenta przewidzianym w art. 38 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). W szczególności Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.  Stosunek uprawnień wynikających z Regulaminu do innych uprawnień

Niniejszy rozdział nie uchybia uprawnieniom Uczestników do dokonywania reklamacji produktów oferowanych przez Organizatora na zasadach ogólnych.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Administrator

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, BRANDBOOK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 387068251 adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu: + (48) 534 418 074 .

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w następujących celach:

 1. Przeprowadzenia promocji „…” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. Realizacji obowiązków ciążących na organizatorze wynikających ze zobowiązań nałożonych na niego na podstawie prawa powszechnie obowiązującego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, polegających na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4.  Uprawnienia Uczestnika

W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania oraz marketingu bezpośredniego,
 2. do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Organizator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba zainteresowana uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO
 4. w celu realizacji swojego prawa wskazanego w punkcie a – osoba zainteresowana może skontaktować się z Administratorem pod adresem email: [email protected]

5. Pozostałe informacje z zakresu danych osobowych

Wszelkie pozostałe informacje z zakresu ochrony danych osobowych znajdują się na stronie prowadzonej przez Organizatora pod adresem: https://oclean.pl/polityka-prywatnosci/ oraz są stosowane odpowiednio.

V. Postanowienia końcowe

1. Dostępność regulaminu

Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

2. Oświadczenie Uczestnika

Uczestnik biorący udział w Promocji jednocześnie akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w Regulaminem i nie wnosi on żadnych zastrzeżeń dotyczących regulaminu i warunków promocji podanych przez Organizatora.