Regulamin sklepu internetowego

SPIS TREŚCI:

§ 1Definicje
§ 2Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Obowiązki informacyjne
§ 6 Płatności
§ 7 Realizacja zamówienia
§ 8 Prawo odstąpienia od umowy
§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 10 Reklamacje
§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 12 Dane osobowe
§ 13 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto” – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Konsument” – konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Kupujący” – każdy podmiot kupujący w Sklepie tj. Konsument, Przedsiębiorca uprzywilejowany, Przedsiębiorca
Kupujący uprzywilejowany” – na potrzeby niniejszego Regulaminu Kupującym uprzywilejowanym jest Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany” – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W zakresie praw dotyczących niezgodności Towaru z umową przepisy dotyczące Konsumenta będą miały zastosowanie do  Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
“Przedsiębiorca” – osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie umowa ma dla tej osoby charakter zawodowy, z uwagi na wykonywaną przez nią działalność gospodarczą
Regulamin” – niniejszy regulamin sklepu on-line
Sklep” – sklep internetowy Oclean.pl- szczoteczki soniczne prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://oclean.pl 
Sprzedawca” – BRANDBOOK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 387068251
„Towar” – produkt sprzedawany za pośrednictwem sklepu on-line na stronie www.oclean.pl

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Racławicka 99/bud.01, 02-634 Warszawa
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: +48 534 418 074
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): BRANDBOOK SERVICES Sp. z o.o. Sp. k., Ogrodowa 1; 32-400; Myślenice; Polska
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: BRANDBOOK SERVICES Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ogrodowa 1, 32-400 Myślenice; Polska

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 
 3. Sprzedawca nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Konta.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail [email protected]

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar, w którą wliczony jest podatek oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.
 3. Jeżeli koszt wysyłki nie jest wliczony w cenę Towaru, koszty wysyłki są opłacane przez Kupującego, w sposób i w wysokości wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia.
 4. W przypadku obniżenia ceny Towaru/wyprzedaży, obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie informacja o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 5. Wszelkie informacje oraz ogłoszenia zamieszczone w Sklepie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego o dostępności Towaru.
 6. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści przez Sprzedającego i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 11. Sprzedawca prezentuje opinie o Towarach, wystawione przez Kupujących, którzy dokonali zakupu danego Towaru. Opinie te Sprzedawca weryfikuje, za pomocą podanych danych, sprawdzając czy Towar faktycznie został zakupiony przez Kupującego, który dodał o nim opinię.

§ 5 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Sprzedawca oświadcza, że w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową, informuje każdego Kupującego, w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Kupującym – informacje te są widoczne w momencie zakupu w Sklepie
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany – informacje te znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie oclean.pl , jak również w niniejszym Regulaminie
 3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą – informacje te widoczne są w zakładce „Kontakt” jak również w niniejszym Regulaminie
 4. adresie do składania reklamacji tj. BRANDBOOK SERVICES Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ogrodowa 1, 32-400 Myślenice; Polska. Adres dostępny jest w formularzu reklamacyjnym, w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie oclean.pl oraz w niniejszym Regulaminie”
 5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami – ceny podawane dla Kupującego są podawane łącznie, jako ceny brutto
 6. sposobie i terminie zapłaty – informacje te są widoczne w Koszyku, w momencie zakupu
 7. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji – informacje te znajdują się w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie oclean.pl
 8. sposobie i terminie wykonania prawa konsumenckiego odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy – informacje te znajdują się w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie oclean.pl
 9. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Kupujący uprzywilejowany – informacje te znajdują się w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie oclean.pl
 10. obowiązku zapłaty przez Kupującego uprzywilejowanego poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania wykonywania przez Sprzedawcę usługi, której wykonywanie miałoby rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – informacje te znajdują się w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie oclean.pl
 11. braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których Kupujący uprzywilejowany traci prawo odstąpienia od umowy – informacje te znajdują się w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie oclean.pl
 12. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność świadczenia z umową – informacje te znajdują się w niniejszym Regulaminie w § 7, a także w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie oclean.pl
 13. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji – jeśli występują znajdują się bezpośrednio przy informacji o produkcie
 14. informacje o weryfikacji opinii o produkcie wystawianych przez Kupujących – sposób weryfikacji wskazany został w niniejszym Regulaminie § 4 ust. 11

§  6 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b. za pośrednictwem platformy płatniczej: PayU
  c. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia Towaru do Kupującego;
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia – informacje te widoczne są w momencie zakupu.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu uprzywilejowanemu Towaru zgodnego z umową wraz z wszystkimi akcesoriami/dodatkami niezbędnymi do prawidłowego korzystania z towaru. Towar dostarczany Przedsiębiorcy nie może zawierać żadnych wad/uszkodzeń/braków.
 2. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli
  a. nie nadaje do celów lub/i nie posiada cech wskazanych dla Towaru
  b. nie jest dostarczona z opakowaniem, akcesoriami, instrukcjami, które powinny być dostarczone
  c. nie jest zgodna z próbką/wzorem dostarczonym kupującemu (jeśli Sprzedawca wcześniej dostarczył takie próbki)
  d. został zamontowany według instrukcji, ale nie działa (błędna instrukcja)
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wobec Kupującego uprzywilejowanego, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 4. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie i widoczny jest dla Kupującego.
 5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 6. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił Towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.
 7. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia, których miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie będą przyjmowane.
 8. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  b. Do paczkomatów InPost

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego Towaru;
  b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
 4. Formularz odstąpienia od umowy podany jest w niniejszym Regulaminie jako Załącznik. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe – Kupujący uprzywilejowany może na przykład wysyłać własne pismo pocztą lub informację przekazaną pocztą elektroniczną. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Informacje dotyczące odstąpienia od umowy – w szczególności koszty dostarczenia towaru – znajdują się w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie oclean.pl
 7. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przedstawienie Sprzedawcy dowodu zakupu towaru

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 8 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 10 REKLAMACJE

 1. Podstawą reklamacji jest niezgodność towaru z umową w przypadku Kupującego uprzywilejowanego, lub wystąpienie wad w przypadku Przedsiębiorcy.
 2. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów.
 3. Do skorzystania z uprawnień z reklamacji niezbędne jest okazanie dowodu zakupu Towaru. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Każdemu Kupującemu przysługuje roszczenie reklamacyjne, przy czy szczegółowa procedura reklamacyjna jest odrębna dla Kupującego uprzywilejowanego oraz dla Przedsiębiorcy.
 5. W przypadku Kupującego uprzywilejowanego (tj. Konsumenta oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanego), niezgodność towaru z umową skutkuje w pierwszej kolejności roszczeniem o naprawę lub wymianę towaru, zaś w dalszej kolejności żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Szczegóły uprawnień Kupującego uprzywilejowanego, odpłatności, zwrotu Towaru i zwrotu kosztów, znajdują się w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie www.oclean.pl i są zgodne z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 6. W przypadku Przedsiębiorcy, korzystając z rękojmi Przedsiębiorca może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  b. żądać usunięcia wady
  c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  d. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  Szczegóły uprawnień Przedsiębiorcy, w zakresie reklamacji, odpłatności, zwrotu kosztów, zwrotu Towaru znajdują się w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie www.oclean.pl i są zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego uprzywilejowanego rezultatu, może on skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
  4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  a. dostępu do swoich danych osobowych,
  b. ich sprostowania,
  c. usunięcia,
  d. ograniczenia przetwarzania,
  e. przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
  f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
  7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 1.  

Regulamin konta

w sklepie Oclean.pl- szczoteczki soniczne

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Oclean.pl- szczoteczki soniczne prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://oclean.pl
Sprzedawca – BRANDBOOK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 387068251.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: +48 534 418 074

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
 1. Sprzedawca nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Konta.

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Konto jest bezpłatne.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Za moment założenia Konta uważa się zakończenie procesu rejestracji.
 6. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected], czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 8. Kupujący, podając dane osobowe podczas rejestracji lub podczas dokonywania zmian

danych , oświadcza że  informacje podane przez niego Sprzedawcy są zgodne z prawdą, a podanie informacji niezgodnych z prawdą upoważnia Sprzedawcę do zaprzestania świadczenia usługi Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail [email protected]
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

+

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). 
 1. Szczegółowe warunki wykonywania wyżej wymienionych praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy [email protected], czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Regulamin newslettera

sklepu Oclean.pl – szczoteczki soniczne

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Newsletter
§ 3 Reklamacje
§ 4 Dane osobowe
§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 
Sklep – sklep internetowy Oclean.pl- szczoteczki soniczne prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://oclean.pl
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorca uprzywilejowany  – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Usługodawca – BRANDBOOK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 387068251.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: [email protected]
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). 
 2. Szczegółowe warunki wykonywania wyżej wymienionych praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 3. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 4. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: [email protected], co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami -przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu on-line
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Kupujący uprzywilejowany może skorzystać w przypadku konsumenckiego odstąpienia od umowy. Kupujący uprzywilejowany nie musi korzystać z rego dokumentu, może przesłać własną treść odstąpienia. Informacje o odstąpieniu należy przekazać na adres: [email protected] a Towar zwrócić – na swój własny koszt – na adres: BRANDBOOK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ogrodowa 1; 32-400 Myślenice.

WZÓR FORMULARZA KONSUMENCKIEGO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni)

Odbiorca:
BRANDBOOK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Ogrodowa 1; 32-400 Myślenice

adres e-mail: [email protected]

Nadawca:
_____
Adres: _________

Konsumenckie odstąpienie od umowy zawartej na odległość

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data _________
(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik: Dowód zakupu