Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Oclean.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KATEGORIACH PRZETWARZANYCH DANYCH
  3. INFORMACJE O ZABEZPIECZENIU I UDOSTĘPNIANIU DANYCH
  4. INFORMACJE O OKRESIE PRZECHOWYWANIA DANYCH
  5. UPRAWNIENIA OSOBY ZAINTERESOWANEJ TJ. OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
  6. COOKIES I DANE EKSPOLATACYJNE
  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.1 Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, tzw. „RODO“.

1.2. Polityka prywatności nie jest ona źródłem obowiązków – określa ona w jaki sposób Ocelan.pl gromadzi i przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów Sklepu Internetowego oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Ocelan.pl

1.3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KATEGORIACH PRZETWARZANYCH DANYCH

2.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest

BRANDBOOK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 387068251 adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu: + (48) 534 418 074  – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem: [email protected]

2.2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w następujących celach:

a. Zawarcia umowy oraz podjęcie działań, na żądanie Kupującego, zmierzających do jej zawarcia 6 ust. 1 lit. b RODO

b. Spełnienia przez Sprzedawcę obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy ( w szczególności, choć nie wyłącznie w zakresie rachunkowości i finansów) – 6 ust. 1 lit. C RODO;

c. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora i dbania o jego pozytywny wizerunek– tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora – marketingu bezpośredniego oraz prowadzenia statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym – art. 6 ust. 1 lit f RODO

2.4. Dane osobowe podawane przy zapisie do Newsletter Ocelan.pl przetwarzane są na podstawie zgody. Wraz z zapisaniem się do usługo Newsletter Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz odrębną zgodę na przekazywanie informacji handlowych. Celem przetwarzania danych osobowych w przypadku usług Newsletter jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest

a. umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia, a także przekazywanie zamówionej informacji handlowej poprzez usługę Newsletter NL – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

INFORMACJE O ZABEZPIECZENIU I UDOSTĘPNIANIU DANYCH

3.1. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.2. Wszelkie dane są przechowywane i przetwarzane jedynie przez osoby uprawnione z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa oraz wypełniających przepisy RODO. Administrator poddaje przeglądom i uaktualnieniom wszelkie wdrożone środki techniczno – organizacyjne. W szczególności Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

b. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

c. Certyfikat SSL.

3.3. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane przez niego przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, przetwarzane w sposób zapewniających bezpieczeństwo danych, w tych ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem.

3.4. Administrator danych osobowych może przekazywać zebrane dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora podwykonawcom, usługodawcom, podmiotom współpracującym, operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom adekwatnie do celu ich przetwarzania (np. w celu realizacji umowy, przekazania towaru, pobrania płatności, obsługi reklamacji itp.). Dane te przetwarzane będą w taki sposób by zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa dla danych. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Administrator korzysta  usług takich podmiotów, których środki techniczne i organizacje są wdrożone na odpowiednim poziomie zapewniającym spełnienie wymogów prawnych, w tym przepisów RODO.

3.5. Dane osobowe mogą być przekazywane: przewoźnikom, spedytorom, brokerom kurierskim, podmiotom obsługującym magazyn, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze, dostawcom systemu ankiet opiniujących, podwykonawcom, który dostarczają środki techniczno – organizacyjne dla Administratora, podmiotom realizującym usługi księgowe, prawne czy doradcze dla Administratora, dostawcy umieszczonych na stronie wtyczek społecznościowych (FB).

3.6. Administrator danych może przekazać/udostępniać Ponadto podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.

3.7. Dane osobowe zebrane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a niezbędność przekazania danych oparta zostanie na przepisach prawnych.

 INFORMACJE O OKRESIE PRZECHOWYWANIA DANYCH

4.1. W zależności od podstawy prawnej zbierania danych osobowych, dane te będą przechowywane przez okres:

a. Niezbędny do realizacji i obowiązywania umów, porozumień, realizacji uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji (jeśli została udzielona) – do momentu realizacji zamierzonego celu i wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, kancelaryjno-archiwalnych.

b. Niezbędny do realizacji działań związanych z przepisami i obowiązkami ciążącymi na Administratorze – do momentu realizacji obowiązków i wygaśnięcia prawa do roszczeń a po jego upływie przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, kancelaryjno-archiwalnych.

c. Niezbędne do czasu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, nie dłużej niż przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia roszczeń

d. Do odwołania zgody – w zakresie danych przetwarzanych w bazie danych systemu wysyłania wiadomości e-mail z informacjami dotyczących działalności Administratora (Newsletter)– formuła odwołania zgody na jego wysyłkę przez właściciela danych jest dostępna każdorazowo w pouczeniach przekazanych wraz z Newsletterem.

UPRAWNIENIA OSOBY ZAINTERESOWANEJ TJ. OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

5.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania oraz marketingu bezpośredniego,

b. do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba zainteresowana uzna, że rzetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO

5.2. W celu realizacji swojego prawa wskazanego w punkcie a – osoba zainteresowana może skontaktować się z Administratorem pod adresem email: [email protected]

5.3. W celu realizacji swojego prawa wskazanego w punkcie b – osoba może odwołać zgodę w sposób elektroniczny, w dokładnie taki sam sposób w jaki udzieliła zgodę, wypisując się z usług Newslettera (NL)

WYMÓG PODANIE DANYCH

5.4.. Podanie danych osobowych, wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, jest dobrowolne z zastrzeżeniem następujących wyjątków:

a. W zakresie zawierania umów z Administratorem podanie danych osobowych stanowi warunek realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności (w szczególności zakresie zawarcia i realizacji umowy, przekazania towaru, rozpoczęcia i zakończenia procedury reklamacyjnej). Osoba zainteresowana zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji powierzonych celów. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeśli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć i zrealizować umowę (w tym również w zakresie wszelkich działań dotyczących zamówionego towaru) zobowiązane jest do podania tych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarci umowy jest wskazany na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Ocelan.pl.

b. W zakresie realizacji obowiązków ustawowych Administratora podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa nakładającego na Administratora obowiązek przetwarzania danych (W szczególności, choć nie wyłącznie w celach księgowych, rachunkowych, finansowych). Brak podania danych uniemożliwi Administratorowi wykonywanie tych obowiązków

5.5. W zakresie dostępu do konta Newsletter (NL) podanie danych osobowych jest oparte na dobrowolnie wyrażonej zgodzie. Wraz z zapisaniem się do NL przekazaniem danych osobowych w celu stworzenia konta NL, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. Zgoda ta w każdej chwili może być odwołana, w taki sam sposób w jaki została udzielona, tj. W sposób elektroniczny.

COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE i PROFILOWANIE

6.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

6.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

a. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

b. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

d. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

6.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz

6.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

6.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej

6.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

6.7. Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analitycs dostarczanych przez firmę Google Ireland LTD. Usługi te pomagają prowadzić Administratorowi statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane to: informacje dotyczące urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzający odwiedzają stronę, adres IP oraz domena, dane geograficzne oraz demograficzne, podobnie jak zainteresowania. Możliwe jest zablokowanie udostępniania danych do Google Analytics na poziomie własnej przeglądarki (należy zainstalować dodatek udostępniany przez firmę Google Ireland LTD)

6.8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania w celu marketingu bezpośredniego, jednak decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia/odmowy zawarcia umowy czy możliwości korzystania z usług Sklepu. Profilowanie polegać będzie na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danych osoby na stronie Sklepu Internetowego celem np. przyznania danej osobie rabatu, przesłania jej kodu rabatowego czy przesłania propozycji Produktu, którym dane osoba może być zainteresowana.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.