Regulamin promocji “końcówki Oclean 2+1 gratis”

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ

„końcówki Oclean 2+1 gratis”

– Oclean.pl –

1.Postanowienia ogólne
2. Promocja
3. Termin i miejsce Promocji
4. Uczestnicy Promocji
5. Zasady Promocji
6. Reklamacje
7. Dane osobowe
8. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (“Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej, prowadzonej pod nazwą „końcówki Oclean 2+1 gratis”, polegającej na umożliwieniu Uczestnikowi udziału w Promocji, gdzie przy zakupie 2 opakowań końcówek otrzymuje trzecią końcówkę dodatkową, zaś najtańsza z tych końcówek jest gratis. Promocja obejmuje wybrane końcówki do szczoteczek.
 2.  Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.
 3. Organizatorem Promocji jest Brandbook Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Władysława Szpilmana 6, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000860493, NIP 6751735834, nr REGON 387068251 („Organizator”).
 4. Organizator odpowiedzialny jest za obsługę Promocji, w tym również przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Promocja „końcówki Oclean 2+1 gratis” nie może być łączona z innymi promocjami Organizatora takimi jak „Testuj przez 30 dni – satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”

2. Zasady promocji

 1. Celem Promocji jest zapewnienie Nabywcom możliwości zakupu końcówek do szczoteczek sonicznych w promocyjnej cenie, według następującego schematu: za każde kupione 2 sztuki produktów objętych promocją, Uczestnik otrzymuje dodatkowy produkt, przy czym w koszyku – w sposób automatyczny – liczone są jedynie ceny dwóch najdroższych produktów, a trzeci – najtańszy produkt – jest nieodpłatny.
 2. Aby skorzystać z promocyjnej ceny końcówek, Nabywca musi dodać do koszyka zakupowego 3 opakowania dowolnych końcówek szczoteczek objętych promocją, po czym system automatycznie obliczy cenę jedynie dla dwóch najdroższych produktów – trzeci dodając Uczestnikowi gratis. Całość regulacji prowadzona jest w sposób automatyczny, bez konieczności wpisywania kodu rabatowego.
 3. Produktami objętymi promocją są wybrane końcówki do szczoteczek sonicznych:

1) Końcówki do szczoteczki kontrola kamienia 6x: Kontrola Kamienia P1C1 białe
2) Końcówki do szczoteczki kontrola kamienia 6x: Kontrola Kamienia P1C5 czarne
3) Końcówki do szczoteczki kontrola kamienia 2x: Kontrola Kamienia P1C8 złote
4) Końcówki do szczoteczki kontrola kamienia 2x: Kontrola Kamienia P1C9 srebrne
5) Końcówki do szczoteczki ochrona dziąseł 2x: Ochrona Dziąseł P1S12 białe
6) Końcówki do szczoteczki ochrona dziąseł 6x: Ochrona Dziąseł P1S12 białe

4. Organizator wskazuje, że istnieją limity zakupu produktów objętych promocją – maksymalnie 3 opakowania z jednego rodzaju końcówek na jedno zamówienie.

5. Z promocji można korzystać wielokrotnie pod warunkiem równoczesnego zakupu 3 produktów objętych promocją.

6. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888 z późn. zm.).

3. Termin i miejsce Promocji

 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Promocją objęty jest sklep internetowy https://oclean.pl/ oraz oficjalny sklep OCLEAN_POLSKA na Allegro.
 3. Promocja trwa od 11.06.2024 r. do odwołania.

4. Uczestnicy Promocji

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uczestnikami Promocji („Uczestnik” lub „Nabywca”) mogą być wyłącznie:  pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, będące:

A) Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
lub
B) osobami fizycznymi zawierającymi ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla nich charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, ujawnionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy („Przedsiębiorca uprzywilejowany”)

2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3. W Promocji nie mogą brać udziału:
A) osoby prawne,
B) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
C) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dokonujące zakupu produktu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą posiadającą dla nich charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, ujawnionego na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
D) podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

5. Zasady Promocji

 1. Promocją objęte są końcówki do szczoteczek sonicznych marki Oclean („Produkt Promocyjny”).
 2. Promocją objęty jest wyłącznie Produkt Promocyjny fabrycznie nowy, zakupiony przez Nabywców w Czasie Trwania Promocji w sklepie internetowym Oclean na stronie www.oclean.pl
 3. Zwrot produktów objętych Promocją możliwy jest w ciągu 14 dni od daty zakupu. Nabywca może zwrócić go za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres:

Brandbook Services sp. z o.o.
Dział Reklamacji
Ogrodowa 1
32-400 Myślenice

O zachowaniu terminu do zwrotu Produktu decyduje data wpływu przesyłki na adres wskazany w ust.3.

4. Wszelkie koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności, do której dokonania będzie zobowiązany adresat nie będą akceptowane.

5. Zwrot Produktu jest możliwy wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie zwrotów, dostępnym pod linkiem: https://oclean.pl/reklamacje-i-zwroty/.

6. Uprawnienie Nabywcy do Zwrotu Produktu w ramach Promocji nie dotyczy Produktów, co, do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady powstałe po dokonaniu ich zakupu w szczególności wynikłe na skutek:

a. niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania bądź przechowywania;

b. niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji;

c. ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;

d. użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

7. W razie przesłania Produktu dotkniętego wadami określonymi powyżej lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach Regulaminu, Produkt będzie odesłany zwrotnie Nabywcy na jego koszt wraz z przesłanymi przez Nabywcę oryginałami dowodów zakupu, dotyczy to w szczególności Produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez dowodu zakupu.

8. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego, odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do Produktu Promocyjnego oraz w stosunku do Zwrotu, a Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Zwrotu.

6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji za pomocą listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub poczty elektronicznej.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika Akcji (do korespondencji) lub adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej należy przesyłać na adres Organizatora:

Brandbook Services sp. z o.o.
Dział Reklamacji
Ogrodowa 1
32-400 Myślenice,

z dopiskiem: Reklamacja „końcówki Oclean 2+1 gratis”.

5. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres: [email protected], z tematem wiadomości: „ końcówki Oclean 2+1 gratis”.

6. O zachowaniu terminu do wniesienia Reklamacji decyduje data wpływu Reklamacji na adres wskazany w ust.4, natomiast w przypadku zgłoszenia Reklamacji za pomocą poczty elektronicznej – data wysłania e-maila na adres poczty elektronicznej Organizatora.

7. Upływ terminu do zgłoszenia reklamacji nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.

8. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Promocji w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w Reklamacji– w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną – w przypadku otrzymania Reklamacji emailem, w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

9. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

7. Dane osobowe

 1. [Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora: Brandbook Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Władysława Szpilmana 6, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000860493, NIP 6751735834, nr REGON 387068251.
 2. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez Organizatora działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostaną podane, Organizator nie będzie w stanie w pełni wykonać działań opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. [Podstawa przetwarzania] Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych), zwanym dalej „RODO”.
 4. [Cel przetwarzania] Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Promocji w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Zawarcie z Uczestnikiem umowy o uczestnictwo w Promocji i jej wykonanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności:

a) weryfikacja czy spełnione zostały warunki udziału Uczestnika w Promocji;

b) przyjmowanie, rozpatrywanie i odpowiadanie na Reklamacje składane przez Uczestnika;

d) wykonanie innych praw i obowiązków

spoczywających na Organizatorze w związku z zawarciem z Uczestnikiem umowy o jego uczestnictwo w Promocji

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Promocji, jaka zawierana jest przez Organizatora z Uczestnikiem w chwili przystąpienia Uczestnika do Promocji i akceptacji jej Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Komunikacja z Uczestnikiem w sprawach związanych z Promocją, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez Uczestnika do Organizatora Promocji.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwo w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie komunikacji wykraczającej poza wykonanie tej umowy, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest komunikacja z Uczestnikiem w sprawach związanych z Promocją i jej zasadami, w tym udzielanie niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz pomocy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podejmowanie przez Organizatora czynności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń związanych z udziałem Uczestnika w Promocji, w tym z jego działaniami, zaniechaniami lub podnoszonymi roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie

uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, jakim jest ochrona jego praw i interesów, a także przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom i łamaniu postanowień Regulaminu Promocji przez Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Wykonywanie przez Organizatora czynności o charakterze rozliczeniowym, rachunkowym i księgowym

Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w tym celu jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 1. [Odbiorcy danych] Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestnika następującym podmiotom:

A) usługodawcom, którzy na podstawie umów zawartych z Organizatorem świadczą na jego rzecz określone usługi powiązane z przeprowadzeniem Promocji, których wykonanie wiąże się z koniecznością dostępu i przetwarzania danych osobowych Uczestników, dostawcom usług informatycznych, audytowych, prawnych;

B) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sąd).

6. [Okres przetwarzania] Dane osobowe Uczestników zbierane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji przechowywane będą do czasu zakończenia Promocji, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to danych osobowych:

A) przetwarzanych w związku z reklamacjami złożonymi przez Uczestników lub w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed innymi roszczeniami – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane przez Organizatora do czasu przedawnień tych roszczeń;

B) przetwarzanych w związku z wykonywaniem obowiązków ciążących na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – w takim wypadku dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Organizatora przez czas niezbędny do wypełnienia tych obowiązków.

7. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Uczestnikom przysługuje prawo do:

A) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych;

B) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

C) żądania usunięcia danych osobowych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

D) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;

E) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu;

F) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

G) złożenia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Stawki 2, 00- 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

H) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Organizatora.

8. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin.
 2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
 3. Dodatkowe informacje o Promocji i produktach Oclean będą udzielane pod numerem infolinii Oclean: (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00).
 4. Przystąpienie do Promocji jest warunkowane zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach rejestracji udziału w Promocji.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie internetowej pod adresem: https://oclean.pl/, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Promocji.