REGULAMIN KONKURSU „Konkurs Oclean x Super-Pharm”

(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Brandbook Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 387068251 („Organizator”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator, który zobowiązał się do ufundowania nagród.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
 4. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Pracownicy i współpracownicy Spółki, wymienionej w punkcie 1, członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w konkursie.
 6. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i zasadami konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń
 7. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs Oclean x Super – Pharm” (dalej „Konkurs”).
 8. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Zadanie Konkursowe polega na:
 • Odpowiedzeniu na zadanie konkursowe, które brzmi: “Jaki był Twój pierwszy pocałunek?”.
 • Komentarz konkursowy musi być opublikowany pod postem konkursowym na Instagramie.
 1. Konkurs trwa od dnia 01.09.2023 r. od momentu opublikowania informacji o

nim na stronie https://www.instagram.com/superpharmpoland  do 06.09.2023 r. do godziny 23:59.

 1. W Konkursie każdy może wziąć udział wielokrotnie, ale jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 2. Spośród Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu na profilu zgodnie z powyższym punktem Regulaminu, Komisja wybierze 10 najlepszych odpowiedzi. Za zajęcie miejsca od 1-go do 10-go Uczestnikowi przysługuje nagroda określona w dalszej części Regulaminu (dalej „Nagroda”).
 3. Komisja Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami: zgodności z tematem, oryginalności ujęcia tematu, kreatywności. Zwycięzcami w Konkursie zostaną osoby, które zdaniem Komisji Konkursowej  w sposób najciekawszy odpowiedzą na pytanie zadane w treści postu.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 18 września 2023 od zakończenia Okresu Trwania Konkursu na Instagramie, pod postem ogłaszającym konkurs, prosząc o wysłanie oświadczenia, o którym mowa w następnym punkcie Regulaminu.
 5. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora [email protected] w terminie do 5 dniu, od daty ogłoszenia wyników zgodnie z punktem poprzednim Regulaminu oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko, numer telefonu (dla kuriera), adres zamieszkania, adres do doręczenia Nagrody, PESEL, a także oświadczenia, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu oraz załącznik numer 2 do Regulaminu.
 6. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane wyłącznie do wysyłki Nagrody, odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody przez Organizatora, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku:
  • zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  • naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
  • zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Fundatora.
 8. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

NAGRODY

Nagrodami w Konkursie jest 10 x szczoteczka soniczna Oclean X10, o wartości 249 pln/szt (łączna wartość nagród 2 490 pln)

 • W stosunku do każdej Nagrody ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przez Organizatora. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
 • Każdemu laureatowi przysługuje jedna szczoteczka soniczna.

PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE

 1. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzca udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi na okres 5 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących polach eksploatacji:
 • rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
 • publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
 • w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy.
 • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,

Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych. Odpowiedzi  mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Organizatora i Fundatora do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody zostaną wysłane kurierem najpóźniej w terminie do 9 października 2023 Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora i Fundatora należytej staranności.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora podany w §1 pkt 1 niniejszego regulaminu lub na adres email: [email protected]. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi listownie, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Brandbook Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 387068251
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym wysyłka nagród oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości Nagrody.
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Instagram oraz wizerunku w przypadku gdy Odpowiedź go zawiera. Dane osobowe niezbędne do uzyskania Nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody, PESEL, numer telefonu dla kuriera.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. f  (prowadzenie działalności marketingowej obejmującej organizację konkursów) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zwycięzców Konkursu jest zgoda Uczestnika Konkursu.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali żadnej Nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania Nagrody w Konkursie.
 11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z portalem Instagram. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w  Regulaminie. Portal  Instagram stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia portal  Instagram. z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z portalem  Instagram. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w  Regulaminie. Portal  Instagram stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia portal Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
 3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu w przypadku trudności technicznych lub organizacyjnych, których nie mógł przewidzieć na etapie organizacji Konkursu. Zmiana Regulaminu w żadnym przypadku nie naruszy praw już nabytych przez Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator powiadomi Uczestników poprzez ogłoszenie na profilu marki Super-Pharm. (https://www.instagram.com/superpharmpoland/). Uczestnikowi w takim przypadku przysługuje prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie.
 5. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na profilu Super-Pharm na profilu (https://www.instagram.com/superpharmpoland/) na Instagramie w bio profilu.

Załącznik 1

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, nazwy profilu na portalu Instagram, adresu zamieszkania, adresu do doręczenia Nagrody, daty urodzenia a w przypadku, gdy moja Odpowiedź zawiera mój wizerunek także wizerunku utrwalonego w Odpowiedzi zgłoszonej do konkursu) zgodnie z poniżej przedstawionymi mi zasadami.

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brandbook Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000860238, NIP 6751735834, nr REGON 387068251
 2. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu w portalu Instagram, na którym użytkownik dokonał zgłoszenia oraz wizerunku, w przypadku gdy Odpowiedź zgłaszana do Konkursu zawiera  Pani/Pana wizerunek. Dane osobowe niezbędne do uzyskania Nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody, PESEL oraz numer telefonu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani /Pana zgoda.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając email na adres [email protected] z oświadczeniem o cofnięciu zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową wydania Nagrody.
 10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

_______________________

Miejsce na podpis Laureata

Załącznik nr 2

Oświadczenie laureata

OŚWIADCZENIE LAUREATA, Uczestnika konkursu „Konkurs Oclean x Super Pharm”.

 

 

_______________________

Miejsce na podpis Laureata